Det innovativa säkerhetsföretaget

Vi hjälper er att skydda företagets affärs­kritiska information på en världs­marknad som präglas av allt hårdare konkurrens.

Ganeida Security Consultings vision är ett konkurrens­kraftigt svenskt närings­liv som är världs­ledande inom hög­tekno­logisk forsk­ning och utveckling och vi bidrar genom att med spjut­spets­kompetens och avancerad teknik som ledord hjälpa våra kunder att skydda affärs­kritisk information samtidigt som kundens eget behov av information till­godo­ses genom under­rättelse­baserad analys.

Vårt uppdrag är att avvärja externa och interna hot mot våra klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnads­besparande beslut, vilket främjar långsiktig trygghet, harmoni och effektivitet.

Vi erbjuder våra kunder expertis inom följande områden:

 Sårbarhetsanalys med fokus på industrispionage.
 Säkerhetsskyddssystem för affärskritisk information.
 Teknisk säkerhetsskyddsundersökning (TSU).
 Övervakningsprevention genom tekniska åtgärder.
 Underrättelsebaserad analys.
 Spaning / Kontraspionage.
 Utbildning inom informationssäkerhet.

Fördelar med att anlita Ganeida Security Consulting:

 Erfarenhet av kontra­spionage från statliga myndigheter.
 Erfarenhet från polisiär och militär spaning.
 Djupgående kunskaper om förekommande hotbilder.
 Beprövade samt egenutvecklade operativa och tekniska metoder.
 Ändamålsenlig och i vissa fall specialtillverkad utrustning.
 Metodisk dokumentation och rapportering.
 Alltid fasta priser baserat på aktuella uppdragsparametrar.
 Möjlighet till ramavtal vid löpande behov.

underrättelseföretag
SOFF NSD

Riskhantering / Riskanalys / Sårbarhetsanalys

riskanalys

Ett större beroende av teknik i kombination med hårdare global konkurrens gör att spionagehotet mot svenska företag växer. Vid sidan av konkurrerande företag och organiserad brottslighet är även statliga under­rättelse­tjänster just nu väldigt aktiva i sin jakt på företagshemligheter och det är stora värden som går förlorade när skyddsvärd information stjäls. Att identifiera företagets risker avseende industrispionage och snabbt agera för att minska dessa bör därför vara av särskild vikt i varje medvetet företags säkerhetsarbete.

Svenska företag är ett särskilt attraktivt mål eftersom man har en naiv attityd till problemet med spionage samtidigt som man i stor utsträckning använder sig av mobila enheter, sociala nätverk och andra moderna metoder för kommunikation. Varje angrepp mot ett utvalt företag börjar med att förövaren genom offentliga källor identifierar nyckelindivider och sedan genom dessa personer skaffar sig access till företagets interna struktur. Den enskilde individen är nästan alltid den svagaste länken i organisationens säkerhet varför det är viktigt att utbilda företagets personal samt tillse att det finns ett regelverk som styr säkerhetstänket.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att systematiskt, strukturerat och metodiskt identifiera brister i organisationens säkerhet. Genom att identifiera och klassificera tidigare kända och okända risker kan vi hjälpa er att skapa en grund för implementering av riskreducerande åtgärder. Det självklara målet är förstås alltid ett mer effektivt säkerhetsarbete.

Företag som hanterar känslig information eller upplever hård konkurrens bör regelbundet och undantagslöst vidta åtgärder för att stävja spionage. Vår erfarenhet är att företag och organisationer inom högteknologisk tillverkningsindustri, flyg-, rymd- och försvarsindustri samt forskning och utveckling är särskilt utsatta. Därefter kommer försäkringsbolag, media, advokatbyråer, banker och finansbolag.

Det är alltid bättre att lägga en liten peng på förebyggande åtgärder idag istället för en stor peng på skadebegränsning imorgon. Vad du som säkerhetsansvarig på ett företag ska göra när du misstänker spionage är därför att anlita en expert som kan hjälpa dig att identifiera företagets sårbarheter. Ganeida Security Consulting har kapacitet och expertis att:

 Klassificera företagets skyddsvärda information.
 Identifiera sårbarheter i företagets operativa miljö.
 Identifiera sårbarheter i företagets IT-miljö (i samarbete med vår partner DinGard).
 Undanröja buggar och dolda kameror (TSU, se separat flik för mer information).
 Göra exponeringsanalyser avseende företagets nyckelindivider.
 Upprätta regelverk och policies för säkerhetsarbetet.
 Medvetandegöra och utbilda företagets personal.

Med erfarenhet från aktiva åtgärder mot industrispionage samt från metodarbete avseende risk- och sårbarhetsanalys har vi de förut­sättningar som krävs för att systematiskt och effektivt kunna identifiera ert företags sårbarheter. Avgjort behovet samt organisationens rådande struktur och kultur kan vi nyttja en arbetsmetod som involverar en eller flera personer från kundföretaget eller alternativt att hela uppdraget utförs självständigt av vår pesonal.

En rad aktörer erbjuder idag tjänster inom risk- och sårbarhetsanalys och dessa företag bör inte enbart ha goda metodkunskaper utan även god förförståelse för och kunskap om de specifika huvudriskområden som ska behandlas. Företag som erbjuder risk- och sårbarhets­analyser inom IT-området har ofta metodkunskap och erfarenhet nödvändig för analyser i operativa miljöer men inte avseende riskområdet. Våra metodkunskaper och erfarenheter ligger inom åtgärder mot industrispionage.

När man anlitar Ganeida Security Consulting garanteras ett professionellt bemötande där all kommunikation med klienten sker under strikt sekretess. Vi tillsätter alltid en ansvarig handläggare med rätt erfarenhet baserat på klientens önskemål och uppdragets karaktär.
Åtgärder mot avlyssning och övervakning / TSU / TSCM

avlyssning

Om det finns misstanke om spionage och ni önskar anlita oss för åtgärd, ring då INTE till oss från den aktuella lokalen och kontakta oss INTE heller från en exponerad mobiltelefon eller dator. Om ni inte kan hitta något annat sätt att kontakta oss går det utmärkt att skicka ett helt vanligt brev.

Ett större beroende av teknik i kombination med hårdare global konkurrens gör att spionagehotet mot svenska företag växer. Vid sidan av konkurrerande företag och organiserad brottslighet är även statliga under­rättelse­tjänster just nu väldigt aktiva i sin jakt på företagshemligheter och det är stora värden som går förlorade när skyddsvärd information stjäls.

För att minimera risken för förlust av skyddsvärd information bör varje företag som hanterar känslig information eller möter hård konkurrens med regelbundenhet låta avsöka sina lokaler och sin kommunikations­utrustning. Exempel på samhällsaktörer som i det här sammanhanget är särskilt exponerade är universitet och andra organisationer som bedriver forskning och utveckling, högteknologisk tillverkningsindustri, rymd-, flyg- och försvarsindustri, läkemedelsindustri, media, advokatbyråer, banker, finansbolag och försäkringsbolag.

För att hjälpa svenska företag att i dagens tuffa klimat skydda sina företagshemligheter erbjuder vi en spjutspetstjänst inom teknisk detektering av och åtgärd mot övervakning, vilket i Sverige på fackspråk kallas Teknisk Säkerhets­skydds­undersökning, TSU, och på engelska Technical Surveillance Counter-Measures, TSCM. Den här typen av undersökning, vilken i praktiken innebär att man letar efter dolda buggar och kameror, är ett avancerat hantverk som endast ett begränsat antal personer i Sverige behärskar. Vår personal har därför många års erfarenhet från arbete med signaldetektering och kontraspionage inom statliga myndigheter och de använder ändamålsenlig och i vissa fall specialtillverkad utrustning som vi köper in från utlandet.

Vad som huvudsakligen eftersöks vid en teknisk säkerhetsskyddsundersökning är obehörligen utplacerade buggar och dolda kameror som fångar upp verbal och visuell information för vidarebefordran till tredje part. Att inhämta information från en konkurrent eller affärs­partner på detta sätt är mer vanligt än många tror och trenden är ökande. Svenska företag är ett särskilt attraktivt mål för spionage då man har en naiv attityd till problemet samtidigt som svenskar i större utsträckning än många andra använder sig av modern teknologi för kommunikation.

Ganeida Security Consultings åtgärder mot industrispionage planeras, utförs och dokumenteras metodiskt och i enlighet med beprövade metoder och vi erbjuder alltid ett fast pris baserat på lokalens fysiska beskaffenhet samt den hotbild som föreligger. Efter slutfört uppdrag får uppdragsgivaren ett besiktningsprotokoll där vi redogör för vad exakt vi har gått igenom och vilka åtgärder vi vidtagit. Vi erbjuder TSU-tjänsten även i form av ett ramavtal där avsökning sker regelbundet i intervall som kunden själv bestämmer.

För att vara helt säker på att ett hot är undanröjt krävs en teknisk såväl som en optisk, fysisk, termisk och akustisk inspektion av lokalen och den bör utföras av personal med rätt kompetens, erfarenhet och utrustning. TSU är komplext, tidskrävande och kostsamt, men rätt utförd kan åtgärden hjälpa det drabbade företaget att undvika enorma framtida förluster till följd av spionage.

När man anlitar Ganeida Security Consulting garanteras ett professionellt bemötande där all kommunikation med klienten sker under strikt sekretess. Vi tillsätter alltid en ansvarig handlägare med rätt erfarenhet baserat på klientens önskemål och uppdragets karaktär.

Spaning / Övervakning

spaning

Ganeida Security Consulting har en av Sveriges mest professionella privata spaningsgrupper och vi jobbar nästan uteslutande på uppdrag av företag. Med utbildning inom polisiär och militär spaning motsvarande högsta internationella standard har vi den bredd och expertis som krävs för att tackla även de mest komplexa uppdrag. Vår kombination av metod och teknologi gör att vi kan leverera hög­kvalitativa video­upptagningar i nästan varje given situation.

Med tidigare erfaren­het från operationer mot organiserad brottslighet och utredningar av storskaliga försäkringsbedrägerier samt skydd av nationell säkerhet har vår spaningsgrupp den kapacitet och kompetens som krävs för att utifrån uppdragsgivarens specifika önskemål:

 Bedriva konventionell fotburen respektive mobil (fordonsburen) spaning.
 Upprätta statiska observationsposter i urban respektive lantlig miljö.
 Bedriva kontraspaning vid misstanke om spionage eller om det finns en hotbild mot person.
 Rekognosera och säkra en plats, ett område eller en lokal.

För att stärka företagets position vid förhandlingar eller i kontakten med rättsväseendet krävs ofta mer än indicier och ord. Att då kunna presentera konkret dokumentation kan vara det som gör skillnaden i en juridisk tvist eller ett polisärende. Spaning kan därvid fungera som en annorlunda men snabb och effektiv lösning på många olika problem. Anledningen till att ett företag väljer att anlita oss för en spanings­insats kan exempelvis vara för att:

 Insamla bevis i en utredning av bidragsfusk eller försäkringsbedrägeri.
 Insamla bevis vid misstanke om svinn, avtalsbrott eller varumärkesintrång.
 Bedriva kontraspaning vid misstanke om övervakning eller industrispionage.
 Bedriva kontraspaning vid utpressning eller hotbild mot person.
 Insamla bevis vid misstanke om skadegörelse eller miljöbrott (dumpning).
 Lokalisera ett offer i en kidnappningssituation.
 Spåra stulna maskiner, fordon, båtar eller annat gods.
 Inhämta underrättelser som ett led i ett due diligence-uppdrag.

Inför varje spaningsuppdrag fastställs ett fast pris vilket baseras på den tidsplan vi upprättar tillsammans med klienten. Priset påverkas av huruvida det rör sig om spaning mot ett statiskt objekt, exempelvis en byggnad, eller spaning mot ett mobilt mål, vanligen en person. Hur många spanare vi sätter in i ett specifikt sammanhang avgörs helt av uppdragets natur. Vår policy är att aldrig vara färre än två personer vid statisk spaning och aldrig färre än fyra vid mobil spaning eftersom det då blir svårare för oss att uppnå ett framgångsrikt arbetsresultat.När man anlitar Ganeida Security Consulting garanteras ett professionellt bemötande där all kommunikation med klienten sker under strikt sekretess. Vi tillsätter alltid en ansvarig handläggare med rätt erfarenhet baserat på klientens önskemål och uppdragets karaktär.
Ganeida Security - Countering Threats Everyday

övervakning
SOFF NSD

Ganeida Security Consultings affärsidé är att med spjut­spets­kompetens och avancerad teknik som ledord hjälpa kunden att skydda affärs­kritisk information samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information möts genom sofistikerad utrednings- och under­rättelse­verk­samhet.

Vårt uppdrag är att avvärja externa och interna hot mot företagets klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnads­besparande beslut, vilket främjar lång­siktig trygghet och effektivitet.

Vår vision är ett konkurrens­kraftigt svenskt närings­liv som är världs­ledande inom hög­tekno­logisk forsk­ning och utveckling.

Namnet Ganeida kommer från det litterära verket om Kung Arthur och Riddarna av Runda Bordet författat av Thomas Malory år 1469. Ganeida var sierska och syster till Kung Arthurs rådgivare, troll­karlen Merlin.

Ganeida Security Consulting är med i Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) och Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD).

Ganeida Security Consulting AB

Box 24108, 104 51 Stockholm

info@ganeida.se

Org.nr: 556882-1671.

Företaget är godkänt för F-skatt (SE556882167101).

Bankgiro: 836-4986.

Företagets säte är Stockholm.
detektiv