Ganeida Security Consulting AB

Det innovativa säkerhetsföretaget

Tillsammans genom utbildning, analys och experttjänster hjälper vi er att skydda företagets affärs­kritiska information på en världs­marknad som präglas av allt hårdare konkurrens.

Vårt uppdrag är att bistå våra kunder i att avvärja externa och interna hot mot våra klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnads­besparande beslut, vilket främjar långsiktig trygghet, harmoni och effektivitet.

Vi erbjuder våra kunder expertis inom följande områden:

 Säkerhetsskyddssystem för affärskritisk information.
 Sårbarhetsanalys med fokus på industrispionage.
 Utbildning inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Fördelar med att anlita Ganeida Security Consulting:

 Djupgående kunskaper om förekommande hotbilder.
 Metodisk dokumentation och rapportering.
 Alltid fasta priser baserat på aktuella uppdragsparametrar.
 Möjlighet till ramavtal vid löpande behov.

underrättelseföretag

Riskhantering / Riskanalys / Sårbarhetsanalys

riskanalys

Hotbilden mot svenska företag växer. Vid sidan av konkurrerande företag och organiserad brottslighet är även statliga under­rättelse­tjänster just nu väldigt aktiva i sin jakt på företagshemligheter och det är stora värden som går förlorade när skyddsvärd information stjäls. Att identifiera företagets risker och snabbt agera för att minska dessa bör därför vara av särskild vikt i varje medvetet företags säkerhetsarbete.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att systematiskt, strukturerat och metodiskt identifiera brister i organisationens säkerhet. Genom att identifiera och klassificera tidigare kända och okända risker kan vi hjälpa er att skapa en grund för implementering av riskreducerande åtgärder. Det självklara målet är förstås alltid ett mer effektivt säkerhetsarbete.

Det är alltid bättre att lägga en liten peng på förebyggande åtgärder idag istället för en stor peng på skadebegränsning imorgon. Ganeida Security Consulting har kapacitet och expertis att:

 Klassificera företagets skyddsvärda information.
 Identifiera sårbarheter i företagets operativa miljö.
 Identifiera sårbarheter i företagets IT-miljö.
 Göra exponeringsanalyser avseende företagets nyckelindivider.
 Upprätta regelverk och policies för säkerhetsarbetet.
 Medvetandegöra och utbilda företagets personal.

Vi har de förut­sättningar som krävs för att systematiskt och effektivt kunna identifiera ert företags sårbarheter. Avgjort behovet samt organisationens rådande struktur och kultur kan vi nyttja en arbetsmetod som involverar en eller flera personer från kundföretaget eller alternativt att hela uppdraget utförs självständigt av vår pesonal.

En rad aktörer erbjuder idag tjänster inom risk- och sårbarhetsanalys och dessa företag bör inte enbart ha goda metodkunskaper utan även god förförståelse för och kunskap om de specifika huvudriskområden som ska behandlas. Företag som erbjuder risk- och sårbarhets­analyser inom IT-området har ofta metodkunskap och erfarenhet nödvändig för analyser i operativa miljöer men inte avseende riskområdet.

När man anlitar Ganeida Security Consulting garanteras ett professionellt bemötande där all kommunikation med klienten sker under strikt sekretess. Vi tillsätter alltid en ansvarig handläggare med rätt erfarenhet baserat på klientens önskemål och uppdragets karaktär.




Utbildning inom säkerhet

utbildning

Ganeida Security har kompetens och förmåga att skräddarsy utbildningar inom säkerhets­området helt i enlighet med specifika önskemål från företag och organisationer.

En väldigt spännande nyhet är att Ganeida helt nyligen fått det ärorika uppdraget att i samarbete med ett större företagsuniversitet anordna en omfattande säkerhetsskyddsutbildning. Utbildningen kommer att starta i september 2021 och Ganeidas projektledare Milad Pour ligger just nu i startgroparna med detta. Mer information om denna utbildning kommer inom kort! (Milads kontaktuppgifter hittar du under "Medarbetare".)



Medarbetare

rebecca Rebecca Simonsson // rebecca.simonsson@ganeida.se

Informationssäkerhetskonsult, Incidentutredare
milad Milad Pour // milad.pour@ganeida.se

Säkerhetsskyddskonsult, Riskanalytiker
joel Joel Jansson // joel.jansson@ganeida.se

Informationssäkerhetskonsult







Ganeida Security - Countering Threats Everyday

övervakning

Ganeida Security Consultings affärsidé är att med spjut­spets­kompetens som ledord hjälpa kunden att skydda affärs­kritisk information.

Vårt uppdrag är att avvärja externa och interna hot riktade mot våra kunder samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnads­besparande beslut, vilket främjar lång­siktig trygghet och effektivitet.

Namnet Ganeida kommer från det litterära verket om Kung Arthur och Riddarna av Runda Bordet författat av Thomas Malory år 1469. Ganeida var sierska och syster till Kung Arthurs rådgivare, troll­karlen Merlin.









Ganeida Security Consulting AB

info@ganeida.se

Org.nr: 556882-1671.

Företagets säte är Stockholm.



detektiv